Archive for the 'Sortemosen' Category

En sommernat i Sortemosen

DMI lovede klart og helt stille vejr natten mellem den 24. og 25 maj. Det skulle udnyttes til en nattur i Sortemosen, med henblik på at ringmærke og natlytte.

I 2011 ringmærkede jeg næsten ikke på lokaliteten på grund af ekstrem høj vandstand, der umuliggjorde bare at komme i nærheden af rørskovene. De foregående år har jeg ringmærket et ret stort antal rørsangere m.m. i rørskovene, så jeg kunne godt tænke mig at prøve at genfange nogle af disse fugle.

Om aftenen satte jeg net på nogle udvalgte netsteder, og straks var der bid i form af flere rørsangere og en Stær, der sammen med godt 100 ligesindede søgte nattero i rørskoven!

Det helt uforudsete skete lige efter kl. 22, da der pludselig sad en Isfugl i nettet. Det viste sig at være en han 3K+ med en fisk i næbbet!

Ved midnat gik månen ned. Al aktivitet stoppede…

Tidlig morgen i Sortemosen

Klokken 3 begyndte det at lysne og fuglekoret tog fat igen. Jeg havde håbet på arter som Græshoppesanger, Vagtel, måske en Engsnare og andet godt, men det blev udelukkende til Nattergal, Rørsanger, Gøg!

Ved 5-tiden skete det helt uforudsete igen! Endnu en Isfugl sad pludselig i nettet. Denne gang en 2K han!

Isfugl i nettet

Isfugl

Gennem hele foråret er der jævnligt observeret rastende isfugle i mosen. Fangsterne her kunne tyde på måske 2 YP i området omkring mosen? For et par år siden ringmærkede jeg i sensommeren hele 5 isfugle på lokaliteten. Er det måske nogle af dem der er tro mod deres fødeegn?

Rørsanger

Jeg ringmærkede i alt 13 fugle i mosen denne aften, nat og morgen. Det blev endvidere til 3 genfangster. 2 Rørsangere ringmærket på lokaliteten den 18/7 2008 og en Rørspurv han, ligeledes ringmærket på lokaliteten den 22/8 2008.

Da varmen tog til ved 8-tiden, flyttede jeg nettene op ved møddingen på “Sønderlund”. Her mæskede årets første udfløjne kuld skovspurve sig i “godterne”! Jeg fangede 13 fugle på en lille time – 8 af dem 1K!

Mvh/RYT

Havesanger i april!!!

Her på den sidste dag i april har jeg ringmærket i Sortemosen. Vejret var super med næsten ingen vind og varmefremstød.

Dagens mest interessante fangst blev en meget tidlig Havesanger.

Havesanger

Det gav også en tidlig Tornsanger.

Tornsanger

Og så havde jeg held til at fange 2 Mudderklirer – i fælder!

Mudderklire

7 timers ringmærkning gav i alt 19 ringmærkede fugle, samt aflæsninger af 2 fugle tidligere ringmærket på lokaliteten.

Mvh/RYT

Ung Rørsanger genmeldt fra Frankrig

Rørsanger 9D07917 (1K) blev ringmærket i Sortemosen, Lakkendrup, den 27/8 2010, klokken 20:00. 6 dage senere, den 2/9 2010, klokken 08:00, blev den genfanget i Mars-Ouest, Saint-Philibert-De-Grand-Lieu, Loire-Atlantique, Frankrig.

I direkte luftlinie en tur på 1242 km! Det er i gennemsnit over 200 km/døgn!

Mvh/RYT

Husrødstjert

For første gang “i mands minde” yngler der Husrødstjert på “Sønderlund” ved Sortemosen. Primo juni mærkede jeg det første kuld på 5 unger, og i dag mærkede jeg andet kuld, der dog kun talte 2 unger.

Husrødstjert, pull

Ung Husrødstjert - ringmærket og næsten klar til at flyve ud i den store verden

Husrødstjert er kendt for at yngle i kystnære omgivelser. I år har jeg bemærket flere ynglepar på indlandslokaliteter på Øst-, Syd- og Midtfyn.

Er Husrødstjerten ved at brede sig ind i landet?

Mvh/RYT

En formiddag ved møddingen!

”Møget sætter maden på bordet” er et fyndord med rødder i landbruget. Det referer naturligvis til, at ønsker man en god høst, skal der gødes. I møddingen – altså den gammeldags mødding og ikke gylletanken – hvor møget komposterer og giver liv til et mylder af insekter, er der mad – masser af mad!

Møddingen

Majssiloen er også interessant for mange frøspisere

I dag tilbragte jeg formiddagen med ringmærkning omkring møddingen. Her samles gårdens fugle til et festmåltid, og her lærer de unge fugle livets barske realiteter at kende. De heldige bliver måske fanget i et net og få sat en ring om benet. De mindre heldige bliver måske taget af katten eller spurvehøgen! Dagens høst blev på 25 nymærkede fugle og 1 aflæsning af en Skovspurv mærket som 1K i 2009. Fordelingen mellem arterne blev:

  • Blåmejse 1
  • Gulspurv 1
  • Gråspurv 1
  • Dompap 1
  • Hvid Vipstjert 1
  • Skovspurv 20 + 1 aflæsning.

Hvid Vipstjert

Skovspurv

Køer på græs - miljøvenlig landbrugsdrift

Mvh/RYT

Rørsanger aflæst i Spanien

RYT’s ringmærkning i Sortemosen har givet bonus i form af en genmelding af en Rørsanger fra Spanien! Fuglen blev mærket i Sortemosen 9/9 i år, og allerede 13 dage senere blev den genfanget af ringmærkere i det centrale Spanien, lidt syd for Madrid, efter at have bevæget sig 2.033 km mod sydvest.

Roersanger, Spanien

Rørsangerens træk fra Sortemosen til det centrale Spanien.

Selv om trækretningen er helt efter bogen for Rørsanger, er det ikke hverdagskost med genfund så langt mod sydvest. Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation af over 4.000 Rørsangere har foreløbig givet 44 genfund, hvoraf det sydligste er fra det allernordligste Spanien.

Vh. JSA

Læs mere om ringmærkningen 2009 i Sortemosen

Ringmærkning i Sortemosen – sensommeren 2009

Sortemosen ligger på Sydfyn, og er en stor flad mose med en håndfuld tørvegrave der stammer fra perioden omkring 2. Verdenskrig. For et par år siden blev området udlagt til ”våde enge”, og vandstanden blev hævet. Vandstandshævningen har dog ikke været udtalt her i 2009, da området har oplevet den tørreste sensommer i ”mands minde”.
Ringmærkningsområdet

Ringmærkningsområdet

Gæster

Gæster

I perioden ultimo juli til ultimo oktober har jeg ringmærket sporadisk på lokaliteten. Ringmærkningen er foregået omkring en rørskov på størrelse med en lille fodboldbane. Der er ringmærket 347 fugle fordelt på 25 arter. Antal for de enkelte arter fremgår af nedenstående diagram.
Antal fugle ringmærket

Antal fugle ringmærket

Særligt interessant er ringmærkningen af hele 5 isfugle. Så vidt jeg er orienteret, yngler der ikke Isfugl, men lokaliteten er et populært rasteområde.

Isfugl

Isfugl

Hyppigste ringmærkningsart er Rørsanger. I 2008 fangede jeg godt 40 fugle, men her i 2009 blev det til hele 75 fugle. Dertil kommer en aflæsning af en svenskmærket 1K fugl.

Seneste: Rørsanger CJ92625 (1K) blev ringmærket den 5/9 2009 ved Ralången, Aneby, Jönköbings Län, og aflæst i Sortemosen den 10/9 2009. Fuglen har altså trukket 398 km på 5 dage!

Se endvidere en spansk aflæsning af en Rørsanger ringmærket i Sortemosen!

Det kunne tyde på, at lokaliteten har en dragende effekt på trækkende rørsangere? Sidste mærkning af Rørsanger var den 24/10 2009, hvor en 1K fugl blev forsynet med en ny aluminiumsring. Det er meget sent, og i skrivende stund ser det ud til, at det er en af de 5 seneste DK-observationer af arten inden for de sidste 10 år!

Årets sidste Rørsanger

Årets sidste Rørsanger

Både i 2008 og i 2009 er der i august ringmærket 1 ung Sivsanger på lokaliteten. Mig bekendt, er der ikke hørt syngende fugle i foråret, så det antyder, at det er en trækgæst der har været på besøg.

Kærsanger yngler spredt. Fangsterne i 2008 og 2009 ligger på samme niveau.

Græshoppesanger er først registeret på lokaliteten inden for de senere år. Det tyder på, at der er ved at etablere sig nogle få ynglepar.

Rørspurv yngler i stort tal. I 2009 er der fanget omkring 20% flere fugle end i 2008.

Lokaliteten har i mange år huset en god bestand af ynglende Vandrikse. På trods af en flerårig målrettet indsats er det først lykkedes at fange og ringmærke en fugl her i 2009.

Vandrikse

Vandrikse

Mvh / RYT


Kategorier

Arkiver